Общи условия

Добре дошли в нашия уебсайт www.timber-b2b.bg!

Timber-b2b.bg (TIMBER-B2B) е уебсайт/платформа за публикуване на обяви, който се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на TIMBER-B2B изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

Съдържание:

Настоящи Общи условия на уебсайт TIMBER-B2B.BG

1. Определения

2. Общи разпоредби

З. Профил

4. Правила за публикуване на Обяви

5. Платени обяви

6. Плащания

7. Действия на потребителите, които не са съобразени със законовите изисквания или с ОУ за ползване на Уебсайта

8. Компетентен държавен орган. Извънсъдебно уреждане на спорове

9. Заключителни разпоредби

Приложение 4 – Образец на декларация за отказ от услуга

Приложение 5 – Забранени артикули и условно разрешени артикули

Приложение 6 – Пакети обяви

Приложение 7 – Ценови листи


1. Определения

1. Ден – означава 24 последователни часа.

2. Гост – физическо лице, използващо уебсайта, без да има потребителски профил в него или макар да има такъв, използва Уебсайта, без да е влязло в профила си.

3. TIMBER-B2B (Администратор/Платформа) – търговско дружество “Щерев консулт” ЕООД, което администрира и поддържа Уебсайта, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 121133816, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Белмекен ” №23, ет.4. Данни за контакт с TIMBER-B2B: email mod@timber-b2b.bg или чрез други комуникационни канали, посочени в Уебсайта.

4. Категория – тематична категория (например Мебели от масив или Мека мебел), към която е разпределена дадена обява. Всяка категория може да бъде разделена на тематично свързани подкатегории.

5. Частен потребител – потребител, който е физическо лице и, който извършва дейности на Уебсайта, които не са пряко свързани с неговата търговска или професионална дейност.

6. Профил – съвкупност от данни, с които се асоциира регистриран потребител в Уебсайта, включително информацията, предоставена от потребителя на Уебсайта. Правилата, относими към Профила, са поместени в Раздел 3 от настоящите ОУ.

7. Потребител – физическо или юридическо лице което се свързва с регистрирано друго физическо или юридическо лице, като използва Уебсайта.

8. Лимит – броят безплатни обяви, определен от TIMBER-B2B за дадена категория, които потребител може да публикува на Уебсайта едновременно. Лимитът е общ за всички категории.

9. Обява – предложение за продажба или предоставяне на услуга, направено от Продавач или потребител, предлагащ услуга.

10. Артикул – стока или услуга, предмет на Обява; в Категория Работа за Артикул се приемат описанието и изискванията към позицията.

11. Общи условия („ОУ“) – настоящите общи условия и приложенията към тях, определящи правилата за използване на Уебсайта. Настоящата версия на Общите
условия е достъпна на Уебсайта по всяко време, във форма, позволяваща изтеглянето им, запаметяването им на траен носител или принтирането им.

12. Регистрация – процесът на създаване на Профил от страна на Потребителя след предоставяне на данните на Потребителя, приемане на ОУ и активиране на Профила.

13. Уебсайт (Платформа) – онлайн платформа, управлявана от TIMBER-B2B, достъпна на домейна timber-b2b.bg и чрез мобилното приложение TIMBER-B2B.BG, вкл. и сайтове, които се хостват на домейна на TIMBER-B2B.

14. Продавач – Потребител, който публикува обява на Уебсайта и сключва сделка/сделки с Купувач.

15. Сделка – всяко споразумение, сключено между Потребители или между Потребител и Гост с предмет Артикул или услуга.

16. Платени услуги – платени услуги, предоставяни от TIMBER-B2B на Потребител, включително публикуване на обява извън Лимита; закупуване на пакет обяви или услуги за промотиране/промо услуги.

17. Потребител – физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, които използват Уебсайта след влизане в Профила си.

18. Бизнес потребител – Потребител на услугите на Уебсайта, който е физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, извършващо от свое име търговска или професионална дейност и използващо услугите на TIMBER-B2B чрез Уебсайта, във връзка със своята търговска или професионална дейност.


2. Общи разпоредби

1. Условията за ползване на Уебсайта, включително правилата за регистрация, публикуването на обяви и закупуване на Платени услуги, както и въпросите, свързани с процедурата за плащане и подаване на жалби, са посочени в ОУ. Всеки, който използва Уебсайта, е длъжен да се запознае със съдържанието на ОУ.

2. Гостите могат да използват Уебсайта с ограничени функции, при положение че спазват правилата, посочени в настоящите Общи условия, като спазват закона и принципите на добросъвестност.

3. а. Съдържанието, публикувано на Уебсайта, включително в частност обявите, независимо от тяхната форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на интелектуална собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на TIMBER-B2B, Потребителите или трети лица. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на Уебсайта, с цел понататъшно споделяне с трети страни в рамките на други Уебсайтове и извън Интернет е забранено. Също така е забранено използването на наименованието на Уебсайта и TIMBER-B2B, включително характерни техни графични елементи, без съгласието на TIMBER-B2B.

б. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по тази точка на права на Потребители или трети лица имат:
– легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или
– упълномощеният представител по интелектуална собственост или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

в. Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:
– пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е титуляр на правата върху обекта на интелектуална собственост, чиито права са нарушени;
– доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);
– пълен списък с линкове към докладваните обяви.

г. Предвид правата на интелектуална собственост, чийто титуляр е TIMBER-B2B, нито един текст в настоящите Общи условия не представлява съгласие да бъдат
използвани правата на TIMBER-B2B или тези на третите лица.

4. TIMBER-B2B не е страна по Сделките, няма контрол върху нито един елемент от
Сделките и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с
осъществените чрез Платформата.

5. Като част от услугите на Уебсайта Потребителите могат:

а. да преглеждат съдържанието на Уебсайта;

б. да използват Профила и свързаните с него функционалности, включително TIMBER-B2B;

в. да публикуват обяви в рамките на безплатните лимити, посочени в Приложение 3 “Лимити”;

г. да заплатят за публикуване на обяви, когато са надхвърлили лимитите;

д. да ползват Платена услуга.

6. Услугите за преглеждане на съдържанието на Уебсайта, създаването и поддръжка на Профила и публикуване на обяви в рамките на безплатните лимити се предоставят безплатно. Другите услуги се предоставят срещу заплащане.

7. За да използват услугите на Уебсайта в цялост, Потребителите трябва да имат устройство, свързано към Интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение. TIMBER-B2B ще положи всички усилия, за да гарантира непрекъснатото функциониране на Уебсайта. За да се гарантира високо качество на услугите и ефективно функциониране на Услугата, TIMBER-B2B си запазва правото да прави прекъсвания във функционирането на Уебсайта, като са възможни кратки технически прекъсвания/профилактики на услуги, по време на които някои функционалности на Уебсайта и услугите, предоставяни от TIMBER-B2B, могат да бъдат ограничени или недостъпни.

8. Потребителите, които комуникират с други Потребители чрез функционалността за чат на Уебсайта, потвърждават, че са информирани, че тези разговори не са лични и че тяхното съдържание може да бъде достъпено и обработвано от TIMBER-B2B.


З. Профил

1. За да може да получи достъп до пълния набор от функционалности на Уебсайта, Гостът трябва да си създаде профил и да използва Уебсайта като регистриран
Потребител. Профилът дава възможност на Потребителя да използва, наред с другите услуги, следните функционалности на Уебсайта:

а. публикуване и управление на публикувани обяви;

б. наблюдаване на обявите на други Потребители;

в. управление на плащания и фактури, свързани с усл угите, предоставяни в Уебсайта от TIMBER-B2B;

г. изпращане и получаване на съобщения до и от други Потребители;

2. Потребителят може да бъде единствено физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект. В случай на юридически лица и организационна единица без правосубектност с призната правоспособност от закона, само лице, упълномощено да действа в това отношение от името на тези субекти, може да създаде профил от тяхно име и да извършва каквито и да било дейности на уебсайта от тяхна страна.

3. Потребителят може да има само един профил в Уебсайта. Това правило не се прилага, когато:

а) Потребителят има Профил, използван за лични цели и друг, свързан с неговата търговска/бизнес дейност;

б) Потребителят използва различни профили в рамките на своята търговска дейност и обслужване на тези профили е нужно с оглед различните представителства или клонове на дружеството, управлявано от Потребителя, при условие че не е налице забавяне на плащанията за услуги, предоставяни от TIMBER-B2B по отношение на който и да е от Профилите, и Обявите, публикувани в профилите, не се дублират;

в) възникне необходимост от създаване на друг профил поради невъзможност за достъп до първоначално създадения профил (забравена парола);

Всички изключения по отношение на правилото за ползване на един профил се проверяват детайлно от TIMBER-B2B, който има право временно да ограничи Профила по време на проверката или да блокира Профила при липса на потвърждение на обстоятелствата, оправдаващи прилагането на някое от горепосочените изключения.
Горните изключения не се прилагат, ако се използват от Потребителя единствено с цел да се избегне плащането на цени за услугите, предоставяни от Уебсайта.

4. Регистрацията на профил изисква:

а. попълване на формата, налична на Уеб сайта, и предоставяне на необходимите данни,включително Вашия имейл адрес и уникална парола или автентикация чрез външен доставчик на услуги като Facebook или Apple;

б. прочитане и приемането на настоящите ОУ и Приложенията към тях.

5. TIMBER-B2B обработва лични данни на Потребители, лица, действащи от името на Потребители, и на Гости, в съответствие с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

6. След попълване на данните, необходими за регистрация, потвърждение за регистрация на профила, линк или код за активиране на профила и линк към страницата Помощ, където са публикувани текущите ОУ, ще бъдат изпратени на имейл адреса, предоставен от потребителя.

7. Потребителят потвърждава, че данните, предоставени по време на процеса на регистрация и по време на ползването на Уебсайта, са верни, правилно въведени и актуални и че има право да използва тези данни. Потребителят се задължава да актуализира данните в случай на промени. TIMBER-B2B си запазва правото да блокира профил, ако предоставените данни не отговарят на горните изисквания, в съответствие с процедурата, посочена в Раздел 11 от ОУ.

8. Лице, действащо в рамките на Уебсайта от името и за сметка на Потребител, който е юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, гарантира, че той или тя е надлежно упълномощен/а да действа и извършва всички дейности от името и за сметка на този Потребител в рамките на Уебсайта.

9. Потребителят се задължава да пази данните за достъп до профила си в тайна и да го предпази от достъп от неоторизирани трети лица. Потребителят незабавно следва да информира TIMBER-B2B, ако узнае за какъвто и да било неоторизиран достъп на трети лица до неговия профил и, ако е възможно, да промени паролата на профила си незабавно.

10. Споразумението за обслужване на профила се сключва при активиране на профила и е за неопределен период от време. Споразумението за обслужване на профила може да бъде прекратено от Потребителя в съответствие със следните правила:

11. TIMBER-B2B има право да прекрати споразумението с Потребителя за обслужване на Профил, ако Потребителят:

а. не е влизал в профила си повече от 24 месеца. В резултат на това Потребителят няма да има възможност да използва изтрития профил. Информация за прекратяването на споразумението ще бъде изпратена на Потребителя 30 дни предварително на имейл адреса, посочен по време на Регистрацията. Потребителят ще може да изрази готовността си да продължи да използва Профила, като изпрати имейл до отдел “Обслужване на клиенти” на contact@timber-b2b.bg. Правото на TIMBER-B2B да прекрати споразумението в съответствие с тази точка не ограничава правото на Потребителя да се регистрира отново в Уебсайта. Въпреки това TIMBER-B2B не гарантира, че съществуващото потребителско име, свързано с профила, ще бъде налично за използване по време на новата регистрация;

б. въпреки че е помолен от TIMBER-B2B да прекрати определени действия или бездействия, които нарушават точките на ОУ или разпоредбите на общоприложимия
закон, Потребителят продължава извършването на посочените в предупреждението на TIMBER-B2B действия.

12. За да гарантира правилното функциониране на Уебсайта, да защити и осигури безопасността на лицата, които го използват, TIMBER-B2B си запазва правото да извършва допълнителна проверка на валидността и истинността на предоставените от Потребителя данни и да поиска от Потребителя да потвърди самоличността си, съдържащата се в обявата информация или информацията, свързана с дадена сделка, като тази проверка се извършва по начин, избран от TIMBER-B2B. Ако
проверката на данните или самоличността на потребителя не може да се осъществи, TIMBER-B2B може да ограничи или блокира функционирането на профила съгласно
правилата.

13. Право на отказ на потребителя. Потребителят може в срок от 14 дни от сключването на споразумение с TIMBER-B2B за платени услуги да се откаже от него,
без да посочва причина, като представи попълнена декларация в тази насока на имейл адрес: contact@timber-b2b.bg или писмено на адреса на управление на TIMBER-B2B.

При отказ от споразумението за обслужване на профил, висящите договори между TIMBER-B2B и Потребителя се прекратяват. Образец на формуляр на декларация за отказ, който може да се използва от потребителя, е поместен в Приложение 4 “Образец на декларация за отказ от услуга”. Това право не може да бъде упражнено от потребителя ако услугите вече са му предоставени (чл. 57, ал.1, т.1 от ЗЗП ) или ако услугите са за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител (чл. 57, ал.1, т.13 от ЗЗП ) и когато в тези случаи изпълнението на услугите е започнало с изричното съгласие на потребителя. С приемането на настоящите ОУ, потребителят потвърждава, че знае за тези изключения в правото му на отказ от договора и е съгласен с условията на съответните услуги на Администратора и приема, че не може да упражни право на отказ, когато услугата е изпълнена или изпълнението й е започнало преди получаването на отказа.


4. Правила за публикуване на Обяви

1. TIMBER-B2B дава възможност на Потребителя да публикува обяви в Уебсайта. Публикуването на обява на Уебсайта от потребителя се извършва след попълване на подходящата форма.

2. Обява, публикувана от Потребителя в Уебсайта, е достъпна за всяко лице, което използва услугите на Уебсайта. Заедно с обявата е налична и контактната форма, която позволява на потребителите да се свържат с Потребителя, публикувал обявата, и да му изпратят съобщение. В зависимост от избора на Потребителя, телефонният му номер в обявата може да бъде достъпен и видим от всички, тоест да е с публичен достъп. Потребителят се задължава да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

3. В момента на публикуване на обявата, Потребителят предоставя на TIMBER-B2B неизключително, териториално неограничено и безвъзмездно разрешение за записване.

4. Съдържанието на всяка обява следва да отговаря на изискванията, посочени в раздел 11.1 от ОУ, да бъде вярно, недвусмислено и разбираемо и да отговаря на техническите изисквания, посочени от TIMBER-B2B. Потребителят е свободен да определи съдържанието на обявата, като при определянето му спазва закона и
следните изисквания:

– Обявата да бъде написана на български език и да не съдържа думи, които се считат за вулгарни или обидни. Обявата може да бъде допълнително подготвена на чужд език;
– Потребителят трябва да избере една подходяща за предмета на обявата категория и подкатегория, към които обявата да бъде причислена; Потребителят трябва да публикува Артикули от различни подкатегории в отделни Обяви.
– съдържанието на обявата следва да съдържа ясно, точно и пълно описание на артикула, включително достоверна и неподвеждаща информация за неговите характеристики. Не се допуска да се посочват марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата. Забранено е да се препраща за предоставяне на такава информация извън Уебсайта;
– Заглавието на обявата не може да посочва данни за контакт, такива данни се посочват в полетата на формата, предназначени за тази цел;
– Потребителите не могат да публикуват дублиращи се обяви, като за “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия и снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули. Ако дублираща обява бъде публикувана, тя може да бъде премахната от TIMBER-B2B. Дублирането на обяви е допустимо само в Категория Услуги, когато местоположението на услугата се различава в отделните обяви.

5. Ако Потребителят публикува обява в грешна категория, TIMBER-B2B има право да промени Категорията, но ако промяната би довела до публикуване на обява извън лимита, обявата няма да бъде активна на Уебсайта и ще бъде достъпна в секция “Изчакващи обяви” в профила на Потребителя, откъдето може да бъде активирана чрез закупуване на допълнителна обява или пакет обяви в категорията.

6. Артикулът в обявата не може да представлява: Стоки и услуги, несвързани с обявения контекст на сайта (изделия от дърво, мебели и
дейности по обзавеждане на жилищни и обществени сгради).

7. Публикуването на обява на Уебсайта се извършва от потребителя чрез:
– кликване върху иконата “Добави обява” или други подобни;
– извършване на плащане (приложимо само за платените обяви).

8. Публикуването на Обявата в Уебсайта започва веднага след добавянето й (с изключение на обяви, платени предварително, публикацията на която се извършва от момента на начисляване на цената) и продължава в рамките на период от 30 дни. Този период на публикация може да бъде по-кратък при настъпването на едно от следните обстоятелства:

а. Потребителят е продал артикула;

б. Потребителят е променил обявата по такъв начин, който да показва, че се отнася за различен артикул спрямо този, за който първоначално тя се е отнасяла;

в. Потребителят е изтрил обявата;

9. В периода на публикуване на обявата на Уебсайта, Потребителят има право да променя съдържанието на обявата и някои от нейните параметри и да изтрие обявата.

Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява Артикул с нов. Въвеждането на нов Артикул в нарушение на това условие ще се счита за нова обява. В тези случаи Администраторът си запазва правото да премахне обявата.

В периода от 3 дни преди края на публикуване на обявата до датата на края на публикуване на обявата, Потребителят може да удължи периода на публикуване на обявата с още 30 дни, но удължаването (подновяването) е платена услуга в категории, в които броят на безплатните обяви е 0 или в които е надвишен безплатният Лимит, посочен в Приложение 3: “Лимити”.

10. Възможността за промяна на съдържанието на обявата не се отнася за промени в цената или други параметри на публикуваната обява, целящи избягване на плащането на дължимите суми на TIMBER-B2B за услугите, предоставяни от Уебсайта, или получаване на връщането на средствата, дължими на Потребителя в случаите, предвидени в ОУ.

11. След края на публикуване на обявата, независимо от причината, обявата се архивира в съответния раздел Моят профил / Обяви / Архивирани, където тя е на разположение на Потребителя за период от 6 месеца, освен ако Потребителят сам не премахне архивираната обява преди края на този период.

12. Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти.

13. Публикуването на обява на Уебсайта, направено от Потребителя в рамките на Лимита, е безплатно. Лимитите за отделните категории, включително и лимитите, приложими за бизнес потребители, и случаите, при които лимитът не е в сила, са посочени в точка 3 от Приложение № 3 “Лимити “.

14. Потребителят ще бъде информиран от TIMBER-B2B за изчерпване на Лимита чрез съобщение в профила. Публикуването от потребителя на обява в категория, в която е достигнат Лимитът, се заплаща.


5. Платени обяви

1. Публикуване от потребителя на платена обява на Уебсайта е възможно, след като Потребителят е закупил пакет за лимит платени обяви;

2. Закупуването на пакет от обяви или една обява е възможно, като се използва съответната форма, която е достъпна на Уебсайта.

3. Със закупуването на пакет обяви Потребителят придобива статус на Бизнес потребител.

4. Активирането на платена обява в Уебсайта ще се осъществи в рамките на 24 часа от момента на получаване на плащането за нея по сметката на TIMBER-B2B.

5. Пакетите с обяви включват също така платени услуги, посочени в Приложение 6 “Пакети обяви”.


6. Плащания

1. Потребителят ще бъде информиран всеки път по видим начин на Уебсайта за текущата цена на избраните платени Услуги. Всички цени, посочени в Уебсайта или в ценовите листи са брутни цени (включващи Данък добавена стойност, т.е. ДДС), посочени в български лева (BGN).

2. Плащанията, извършени в Уебсайта, се осъществяват предварително, т.е. цялата дължима сума за дадена Платена услуга трябва да се заплати, преди да започне предоставянето й съобразно платежните методи, заложени в TIMBER-B2B.

3. Предоставянето на Платената услуга започва не по-рано от момента, в който плащането за тази платена услуга е изцяло преведено по сметката на TIMBER-B2B.

4. Заплащането на пакетите става единствено по банков път с платежно нареждане по сметка на „Щерев консулт“ ЕООД.

5. Потребителят може да заяви фактура за получените от TIMBER-B2B услуги в съответствие с приложимите законови разпоредби.

6. За да получи фактура с начислен ДДС (наричана по-долу „фактура”), Потребителят трябва да попълни своите данни в секция “Настройки” след влизане в профила си.

7. Потребителят е длъжен незабавно след всяка промяна да актуализира записаните в Профила данни, необходими за издаване на фактура от страна на TIMBER-B2B.

8. Фактурата, издадена на Потребителя от TIMBER-B2B, е на разположение на Потребителя в електронна форма. Приемането на ОУ също така представлява приемане за изпращане (предоставяне) на фактури в електронна форма по смисъла на разпоредбите, приложими за ДДС.

9. TIMBER-B2B съгласно правилата, определени в настоящите ОУ, предоставя на Потребителя фактури с начислен ДДС в електронна форма, гарантирайки автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите, по-специално като ги запазва в .pdf файлов формат и ги предоставя на Потребителя в рамките на Профила, откъдето Потребителят може да ги изтегли. Потребителят, който получава ДДС фактурите, изпратени (налични/предоставени) в електронна форма, е длъжен да ги съхранява самостоятелно.

10. Обяви които са незаконни или нарушават разпоредбите на ОУ, вкл.: добавени в грешна категория, подобни или дублирани, повтаряни многократно (със спам характер), считани за обидни, съдържащи порнографско или еротично съдържание или съдържание, което може да се тълкува като насърчаване на сексуални или еротични дейности срещу заплащане, както и които представляват опит за измама, нарушаващите авторски права, ще бъдат премахнати и таксуваната преди това цена за публикуване на обява и платените услуги, свързани с тази обява, ще бъдат върнати в профила на потребителя, под формата на точки, използвани за повторно използване на услугите на Уебсайта, в рамките на 90 Дни, отчетени от момента на премахване на дадена обява (една точка съответства на 1 лв.).


7. Действия на потребителите, които не са съобразени със законовите изисквания или с ОУ за ползване на Уебсайта

1. Потребителят има право да използва Уебсайта в съответствие с целта на платформата, в съответствие със закона и добрите практики на информационното
общество, като зачита правата и интересите на другите. По-специално, Потребителят се задължава:

а. да не предприема действия, които биха могли да възпрепятстват правилното функциониране на Уебсайта, включително да не предприема действия, които пречат на възпроизвеждането на съдържанието на Уебсайта, Профила си или Профилите на други Потребители, или на IT елементите на Уeбсайта;

б. да не предприема незаконни действия, включително изпращане или публикуване чрез използване на функционалностите на Уебсайта на съдържание, което нарушава закона, лични права; съдържание, което съдържа или разпространява детска порнография, или терористично съдържание или съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на други лица, както и съдържание с дискриминационен или расистки характер;

в. да не извършва чрез Уебсайта сделка (или да не предприема други действия със сходен ефект) на забранените артикули. (КОИ САС ТЕ), изброени в Приложение 5

“Забранени артикули и условно разрешени артикули”, както и да не извършва продажба (или да не предприема други действия със сходен ефект) на разрешени под условие артикули, без да отговаря на условията, изисквани в съответствие с Приложение 5, както и други артикули, при условие че търговията с тях е недопустима съгласно приложимото законодателство, както и артикули, които са или са били предмет на кражба или са предмет на висящо съдебно или административно производство, или артикули, предмет на изпълнително производство или включени в масата на несъстоятелност;

г. да не подвежда потребителите на Уебсайта, например като предоставя невярна информация за Артикул или прикрива съответна информация;

д. да се въздържа от недобросъвестно поведение и да не злоупотребява с функционалности на Уебсайта, като ги използва в противоречие с целта му и настоящите ОУ.

2. Потребителят е длъжен да спазва правилата, посочени в ОУ, по време на всеки един момент от ползването на Уебсайта и спрямо всяка предлагана функционалност, включително и най-вече когато публикува обяви и изпраща съобщения до други Потребители.

3. Публикуването или предаването на съдържание на Уебсайта се извършва автоматично, като се използва интерфейсът на Уебсайта и без участието на TIMBER-B2B, и TIMBER-B2B не проверява автоматично цялото съдържание, предавано чрез функционалностите на Уебсайта.

4. В случай на промени в съдържанието на обява, направени от Потребителя след публикуването й в Уебсайта, TIMBER-B2B има право да редактира съдържанието, което не е в съответствие с ОУ или да премахне обявата.

5. Всяко лице, което използва Уебсайта, има възможност да докладва на TIMBER-B2B всяко незаконно или противоречащо на правилата и ОУ съдържание, разпространявано чрез Уебсайта, чрез функционалността “Докладвай за нередност”, достъпна под всяка обява. Доколкото е възможно, докладващото лице следва да предостави данни, които да позволят на TIMBER-B2B да провери доклада за злоупотреба, включително идентификационния номер на обявата, обяснение на причините, поради които счита, че съдържанието е незаконно или противоречи на ОУ, и по негов избор, данни за контакт.

6. В случай на получаване на обосновано съобщение (въз основа на доклад за злоупотреба или по друг начин), че въпросното съдържание, изпратено или публикувано чрез Уебсайта, е незаконно или нарушава разпоредбите на ОУ, TIMBER-B2B може:

а. незабавно да блокира даденото съдържание, включително обявата, както и свързаните с нея Промоционални услуги. В случай на блокиране, съдържанието няма да бъде видимо или достъпно за лица, които използват Уебсайта;

б. да предприеме съответните действия по разследване, за да установи обстоятелствата по случая, като действа пропорционално и разумно, включително например чрез осъществяване на контакт с лицето, подало сигнала за нередност; с лицето, публикувало съответното съдържание; с компетентния държавен орган орган или с външен консултант;

в. в случай на блокиране на дадено съдържание да информира лицето, чието съдържание е било докладвано, най-късно в момента на влизане в сила на блокирането под формата на имейл, като посочи блокираното съдържание и причините за решението за блокиране, като се посочва основанието за него съгласно ОУ;

г. в случаите по т.6 в) TIMBER-B2B има право да откаже предоставянето на по-детайлна информация на Потребителя, ако уведомяването от компетентен държавен орган, задължаващи законови разпоредби или необходимостта да се гарантира безопасността на хората или здравето им, както и сигурността на държавата, предполага задължение да не се разкрива информацията.

7. Бизнес потребителят има възможност да оспори решението за блокиране на съдържанието, предадено или публикувано от него на Уебсайта, като възрази срещу
предоставянето на информация за блокирането на дадено съдържание от страна на TIMBER-B2B. В тези случаи съответно се прилагат разпоредбите, уреждащи процедурата за подаване на жалби.

8. Ако възражението е подкрепено с нужните доказателства и несъмнено липсват основания да се счита, че е налице незаконосъобразност или несъответствие на даденото съдържание с ОУ:

а. блокираното съдържание остава достъпно под формата на работно копие на Обявата и е налично в Профила, но не е видимо на Уебсайта. Потребителят ще може да реши дали сам да публикува съответната Обява или да изпрати съобщение до отдел “Обслужване на клиенти” за активиране на обявата на Уебсайта;

б. Ако за публикуването на Обявата е ползвана някоя от Платените услуги, пропорционална част от цената, начислена за тази цел и съответстваща на размера за неползваните услуги, свързани с дадената Обява, ще бъде възстановена в профила на потребителя под формата на точки които могат да се оползотворят при ползване на услугите на Уебсайта в рамките на 90 дни от момента на сваляне на съответната обява (една точка съответства на стойността на 1 лев). По искане на Потребителя, неизползваният размер на стойността за Платената услуга може да бъде възстановен в брой по банкова сметка, посочена от него.

9. Ако възражението, посочено в точка 11.7, остане необосновано от страна на бизнес потребителя или бизнес потребителят не възрази в рамките на 7 дни от получаване на информацията, посочена в т. 11.6 в:

а. Блокираното съдържание се премахва от Уебсайта;

б. TIMBER-B2B има право да премахне обява или да блокира Профил, ако има подозрение, че чрез обявата или Профила могат да бъдат извършени действия,
застрашаващи безопасността на други Потребители в Уебсайта, както и в случай че обявата има негативно влияние върху доброто име на TIMBER-B2B или по друг начин уврежда TIMBER-B2B. Не се допуска публикуването в Уебсайта на съдържание или линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове.

10. В случай на сериозно нарушение на закона при използване на Уебсайта, както и на съществено или повтарящо се нарушение на разпоредбите на ОУ, по-специално в случай на повторни опити за публикуване или разпространение на незаконно съдържание от даден потребител или от различни Потребители, действащи съвместно и по договорка, включително и при използването на различни профили, TIMBER-B2B може, в съответствие с принципа на пропорционалност и зачитане на свободата за обмен на стоки, да ограничи или да блокира временно или за постоянно използването на Профил или Профили, което ще бъде равносилно на временно спиране на предоставянето на услуги на Потребителя, като се вземат предвид следните правила:

а. Ограничаване на профила означава спиране на функционалността му. Потребителят, чийто профил е бил ограничен, губи възможността да използва Уебсайта активно, което означава, че не може да изпраща съобщения и публикува обяви. Той може обаче да разглежда Уебсайта, историята на съобщенията и публикуваните обяви и да прави депозити в своя TIMBER-B2B Портфейл/ Баланс, но ако желае да изтегли депозираните суми, трябва да се свърже с отдел “Обслужване на клиенти” на следния имейл адрес: contact@timber-b2b.bg;

б. Блокирането на профил означава, че потребителят губи възможността да влезе в профила си.

11. Бизнес потребителят ще бъде информиран в случай на блокиране на дадено съдържание най-късно, когато блокирането влезе в сила под формата на имейл с
информация относно блокираното съдържание, мотивите за решението за блокиране и основанието от ОУ, от която произтича то.

12. За да се избегнат съмнения, подаването на възражение, не отнема правото на Потребителя да подаде жалба в съответствие с ОУ.


8. Процедура по разглеждане на жалби

1. Ако има някакви нередности в работата на Уебсайта, включително по отношение на индивидуални услуги от технически характер, потребителят/гостът следва първо да се свърже с отдела за Обслужване на клиенти на: contact@timber-b2b.bg, като предостави данните, необходими за идентифициране на проблема.

2. TIMBER-B2B полага всички усилия да предоставя услуги от най-високо качество. Независимо от горепосоченото, Потребителят има право да подаде безплатно жалба относно неизпълнението или неточното изпълнение от страна на TIMBER-B2B на услугите, предоставяни съгласно ОУ.

3. Жалбата може да бъде подадена по един от следните начини:
– чрез формата за контакт с отдел “Обслужване на клиенти”
– изпращане на имейл до: contact@timber-b2b.bg или
– в писмен вид на адреса на TIMBER-B2B.

4. Жалбата трябва да съдържа най-малко: собствено и фамилно име, имейл адрес на потребителя, с който Профилът е регистриран, идентификационен номер на обявата, обстоятелства, които пораждат жалбата, както и искането на потребителя, свързано с жалбата.

5. Ако предоставените в жалбата данни или информация не позволяват да се направи проверка по жалбата, TIMBER-B2B по ясен начин ще поиска от потребителя да изясни всякакви съмнения или да предостави допълнителна информация, ако е необходимо, за да може TIMBER-B2B да разгледа жалбата.

6. TIMBER-B2B разглежда жалбата в срок от 14 дни от датата на получаването й или от получаването на допълнителната информация. Отговорът на жалбата от страна на TIMBER-B2B се изпраща по електронна поща на адреса на електронната поща, с която Профилът е създаден, освен ако Потребителят не поиска отговорът да бъде изпратен по пощата на пощенския адрес, посочен в жалбата.


9. Жалби и медиация

1. Бизнес потребителят има право да подаде жалба в следните случаи:

а. твърдяно неизпълнение от страна на TIMBER-B2B на задълженията му съгласно Общите условия и Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги;

б. при технологични затруднения по отношение на работата на Уебсайта, засягащи възможността за използване на Услугите, предлагани от Потребителя;

в. при мерки, предприети от TIMBER-B2B на Уебсайта, които засягат потребителя;

г. блокиране на избрано съдържание, публикувано или изпратено от Потребителя или блокиране на Профила на Потребителя в съответствие с чл.4 от Общите условия.

2. Жалбата може да бъде подадена чрез писмено на адреса на TIMBER-B2B. Към жалбата Потребителят следва, ако е възможно, да предостави данни или информация, които да позволят на TIMBER-B2B да провери жалбата, включително и по-конкретно: номер на Обявата, обяснение на причините, поради които не счита съдържанието за незаконно или противоречащо на правилата и по негов избор, данни за контакт.


10. Компетентен държавен орган. Извънсъдебно уреждане на спорове.

1. Компетентен надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

2. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

3. Потребителят има възможност да използва извънсъдебни начини за разглеждане на потребителски спорове в съответствие с процедурата за разрешаване на онлайн спорове, разработена от Европейската комисия, достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show


11. Заключителни разпоредби

1. TIMBER-B2B си запазва правото да изменя Общите условия при спазване на следните правила:

а. Промените в ОУ могат да се извършват в резултат на организационни, правни или технически причини и могат да се отнасят и до изменения в цените, ценовите листи и условията на платените услуги;

б. Потребителят ще бъде информиран за всяка промяна чрез поставяне на информация на страницата на Уебсайта, видима след правилно влизане в Профила. Освен това бизнес потребителите ще бъдат информирани чрез имейл, изпратен на електронната им поща, с която са се регистрирали на Уебсайта;

в. Промените влизат в сила в срока, посочен от TIMBER-B2B, но не по-малко от 15 дни от уведомяването за изменението на ОУ, освен ако разпоредбите на общоприложимото законодателство предвиждат друго;

г. Промените не могат да доведат до лишаване или ограничаване на правата на потребителите, свързани със закупени платени услуги. Платени услуги, закупени преди влизането в сила на измененията в ОУ, ще се предоставят съобразно правилата, приложими към момента на закупуване на услугите.

2. TIMBER-B2B може да изменя настоящите ОУ, без да спазва посочения по-горе 15-дневен срок за предизвестие, включително с незабавно действие, в случай че:

а. е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите общи условия по начин, който не му позволява да спази гореспоменатия 15- дневен срок за предизвестие;

б. трябва по изключение да измени своите общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на посредническите онлайн услуги, потребителите или бизнес ползвателите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

3. Разпоредбите на настоящите ОУ в настоящата им формулировка се прилагат за платени услуги, активни преди датата на влизане в сила на нови ОУ.

4. Потребителят, който не приема промени в ОУ, си запазва правото да прекрати споразумението за обслужване на Профила по всяко време.

5. За да развива Уебсайта, TIMBER-B2B има право да въведе нови услуги и функционалности, които могат да бъдат предшествани от продуктови тестове, без с
това да се засягат придобитите права на Потребителите преди това.

6. Освен ако не е предвидено друго от задължителни законови разпоредби, приложимото право за договори между Потребителя и TIMBER-B2B е българското законодателство.

Изборът на българското законодателство не лишава Потребителя от защитата, предоставена му съгласно разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани с договор, по силата на закона, който би бил приложим при липса на избор.

7. Всички спорове, свързани с услугите, предоставяни от TIMBER-B2B, ще бъдат предоставени за разглеждане на компетентните общи съдилища, без това да изключва приложението на правата от ОУ.

8. Приложенията към настоящите Общи условия са неразделна част от тях.

9. Контакт с TIMBER-B2B може да се осъществи:
– на телефонен номер 02/8527088;
– чрез формата за контакт
– на имейл адрес: contact@timber-b2b.bg;